Текст жазуу эрежелери бузулган учурда уюштуруу комитети макаладан баш тартуу укугуна ээ.

 1. Багыттык (секциялык) жана стенддик (дубалдык) докладдардын көлөмү 5-6 толук бет, пленардык докладдар – 8 бетке чейин кыргызча, орусча жана англисче болуусу керек. Аннотация, иллюстрация, таблица жана адабияттар да жалпы бетке кошулуп эсептелет.
 2. Макала кылдаттык менен редакцияланышы, 2 нускасы, барактын бир жагы 1,5 интервал менен (Times New Roman, арип 14), баракта бардык бөлүгү 25 мм стандарт форматта болуусу керек. Макала Word for Windows же PDF программасында дискте жазмага кошулуп, берилиши керек. Жазма кайсы жерде ишке ашкан болсо ошол мекеменин багыты, ошондой эле макала биринчи жолу жазылып жаткандыгы жөнүндө тастык болушу керек.
 3. Макаланы жазуу, эксперименталдык маанини камтыган маалыматтар төмөнкү схема менен ишке ашырылышы керек: адабияттардын мазмуну, макаланын негизи, актуалдуулугу, изилдөө максаты, ыкма (материалдар жана ыкмалар), натыйжасы жана талкуу, жыйынтык.
  • УДК, автордун фамилиясы жана аты чоң тамгалар менен (кырг., орус., англ.), шаар жана иштеген жери (кырг., орус., англ.), байланыш (e-mail), макаланын темасы чоң тамгалар менен (кырг., орус., англ.), аннотация (кырг., орус., англ.), ачкыч сөздөр (кырг., орус., англ.), негизги текст.
  • Негизги текст (кегль 14) аннотациядан кийин боштук (кегль 12) ташталып жазылат. Тексттегикыскартуулардын түшүндүрмөлөрү болуусу, формулалардын номерлери саптын акырында тегерек кашаага - (1), шилтемелер чарчы кашаага – [1] алынып, берилиши керек. Текстте формулалар жана белгилер (коюу эмес тамга) EquationEditor формула редактору менен жазылышы керек.
  • Иллюстрациялар жана таблицалардын аталышы көрсөтүлөт. Таблица жана сүрөттөр барактын ортосуна коюлат жана Times New Roman(кегль 12) ариби менен жазылат.
  • Адабияттардын тизмеси макаланын акырында негизги тексттен 1 см калтырылып берилет.

Конференциянын материалдары КРнын ЖАК тарабынан рецензияланган илимий журналында жарыяланат. Докладдын текстти оригинал болуп, текшерүүдөн өтпөйт. Эгер текст коюлган талаптарга жооп бербесе басып чыгарылбайт. Авторлор текстти кылдаттык менен текшерүүдөн өткөрүшү керек.*